RiTE Ugljevik


Uprava preduzeća


Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ ad Ugljevik je zavisno preduzeće koje posluje u okviru Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“.Organizacija i upravljanje preduzećem definisani su Odlukom o osnivanju ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ ad Ugljevik i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ ad Ugljevik.

Na čelu zavisnog preduzeća se nalazi uprava koju čine:

1. Direktor ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ ad Ugljevik

2. Izvršni direktor za poslove proizvodnje uglja i razvoj Rudnika

3. Izvršni direktor za poslove proizvodnje električne energije i razvoj Termoelektrane

4. Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove

5. Izvršni direktor za opšte i pravne poslove

6. Izvršni direktor za korporativne poslove


DIREKTOR PREDUZEĆA

Đorđe Popović, doktor tehničkih nauka, rođen je u Tuzli 1970. godine.

Osnovnu školu je završio u Priboju, opština Lopare a srednju u Mašinsko-saobraćajnom centru u Tuzli 1988. godine. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu je diplomirao 1995.godine i stekao zvanje „Diplomirani saobraćajni inžinjer“,a na istom fakultetu je 2006. godine stekao akademsko zvanje „Diplomirani inžinjer saobraćaja-master“. Na Saobraćajnom fakultetu u Doboju je magistrirao 2011. godine, a 2015. godine je na tom fakultetu doktorirao i stekao zvanje „Doktor tehničkin nauka – oblast saobraćaja“. Stručni ispit propisan za diplomiranog inžinjera saobraćaja-drumski saobraćaj položio 2006. godine u Beogradu, a stručni ispit za rad u organima uprave položio u Brčkom 2008. godine. Licencu predavača i ispitivača teoretske nastave iz oblasti bezbjednosti saobraćaja stekao 2007. godine. Posjeduje licence za projektovanje, izvođenje i nadzor u oblasti saobraćaja. Imenovan je od strane Apelacionog i Osnovnog suda Brčko distrikta BiH za sudskog vještaka u oblasti saobraćaja. Od 1996. do 2000. godine radio je u MUP-u Republike Srpske, a od 2000. do 2008. godine u policiji Brčko distrikta BiH, na raznim poslovima: inspektora unutrašnje kontrole, zamjenika komandira i komandira policijske stanice do komandira jedinica opšte policije i saobraćajne policije u Policiji Brčko distrikta BiH. Nakon toga obavlјao je razne dužnosti kao što su: zamjenik direktora „Protherm“d.o.o. Kostajnica, savjetnik zamjenika ministra transporta i komunikacija BiH.

Do imenovanja na dužnost VD direktora ZP „Rudnik i Termoelektrana Uglјevik“ bio je na dužnosti direktora JU „Akademska istraživačka mreža“ Republike Srpske. Kao spolјni saradnik Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu učestvovao u izradi nekoliko projekata iz saobraćaja, a kao autor i koautor objavio dvadesetak stručnih radova iz oblasti saobraćaja u stručnim časopisima i zbornicima radova.

Na Saobraćajnom fakultetu u Doboju je stekao zvanje višeg asistenta. Za direktora Preduzeća imenovan je 03.02.2016. godine.

Odbornik je u SO Lopare.


IZVRŠNI DIREKTOR ZA POSLOVE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I RAZVOJ TERMOELEKTRANE

Milutin Tasovac je rođen 1966. godine u Tuzli.

Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio u Tuzli. Na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli studije završio 1991. godine i stekao zvanje diplomiranog inžinjera elektrotehnike-smjer el.energetika. Dodatno položio stručne ispite i stekao licence za projektovanje, nadzor i izvođenje radova na elektroenergetskim postrojenjima, elektro-instalacijama i elektromašinskim motorima. U Elektroprivredi Srbije - Termoelektrani Obilić na Kosovu radio od 1994. do 1999. godine na poslovima tehnolooga za GPO, a zatim pomoćnika direktora za proizvodnju i elektro poslove. U fabrici „Elvako“ u Bijeljini 2000. i 2001. godine bio šef elektro-održavanja, a od 2002. do 2008. godine radio u PP „Work“ u Bijeljini. Od 1. februara 2008. godine do 23.marta 2013. godine obavljao je dužnost izvršnog direktora za tehničke poslove u „Rudniku i Termoelektrani Ugljevik“. Do 26. februara 2016. godine, kada je imenovan za VD direktora za poslove proizvodnje električne energije i razvoj termoelektrane u „Rudniku i Termoelektrani Ugljevik“, obavljao poslove pomoćnika direktota za termoelektranu. Za izvršnog direktora za za poslove proizvodnje elekrične energije i razvoj termoelektrane imenovan 20.05.2016. godine.

Odbornik je u SO Ugljevik.


IZVRŠNI DIREKTOR ZA POSLOVE PROIZVODNJE UGLJA I RAZVOJ RUDNIKA

Dragiša Vidaković rođen je 03.01. 1975. godine u Bijelјini.

Osnovnu školu završio u Gornjem Dragalјevcu, a srednju mašinsku školu u Bijelјini 1993. godine. Višu tehničku školu u Novom Sadu završio je 1998, godine i diplomirao na mašinskom odsjeku, smijer proizvodno-mašinstvo i stekao zvanje mašinskog inženjera. Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu 2012. godine završio je osnovne strukovne studije na studijskom programu Proizvodni inženjering i dobio zvanje strukovni inženjer mašinstva, a 2014. godine završio je specijalističke studije u Novom Sadu i stekao zvanje specijalista inženjer mašinstva. Stručni državni ispit na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci iz oblasti KGH tehnike položio je 2005. godine i stekao pravo za projektovanje instalacija klimatizacije, grijanja i hlađenja. Od 1999. do 2005. godine radio je na poslovima održavanja kao rukovodilac Sektora mašinskog održavanja u a.d. „Građenje” Uglјevik. Od 2005. do 2015. godine zaposlen je u d.o.o. BAST MG Uglјevik kao direktor i tehnički rukovodilac proizvodnje za obavlјanje poslova projektovanja, izrade tehničke dokumentacije, praćenja proizvodnje i kontrola gotovih proizvoda, kao i priprema programa i samo programiranje na SNC mašinama. Od početka 2015. godine zaposlen je u RiTE Uglјevik kao tehnički rukovodilac remontnih radova u Službi održavanja radne jedinice Rudnik. Za izvršnog direktora za proizvodnju uglja i razvoj rudnika imenovan 20.05.2016. godine.

Odbornik je u SO Ugljevik.


IZVRŠNI DIREKTOR ZA ORGANIZACIONO-PRAVNE POSLOVE

Aleksa Đukanović je rođen 1959. godine u Bijeljini.

Završio je Gimnaziju 1977. godine u Bijeljini, a Pravni fakultet u Novom Sadu 1981. godine. Pravosudni ispit položio je 1996, godine, a u aprilu 2009. godine i notarski ispit. Na Pravnom fakultetu u Beogradu 2005. godine završio je postdiplomske specijalističke studije i stekao stručni naziv „Specijalista za pravo energetike“. Poslije završetka studija 1981. godine zaposlio se u „Rudniku i Termoelektrani Ugljevik“, gdje i do danas neprekidno radi. Radio je na poslovima pravnog referenta i rukovodioca Pravne službe, a do imenovanja na mjesto Izvršnog direktora za organizaciono-pravne poslove 05.07.2011. godine obavljao je dužnost Glavnog pravnog savjetnika u Preduzeću. U proteklim godinama stalno se usavršavao na stručnim seminarima i drugim oblicima obrazovanja.

Za izvršnog direktora za organizaciono-pravne poslove ponovo je imenovan 10.07.2015. godine.


IZVRŠNI DIREKTOR ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

Milijan Jovanović je rođen 1958. godine u Bijeljini.

Ekonomski fakultet je završio u Brčkom 1983. godine. Stručni ispit agencije za državnu upravu položio je 2006. godine. Od 1982. do 1989. godine rado je u Titovim rudnicima Kreka- Banovići na finansijsko-komercijalnim i rukovodećim poslovima u finansijama i komercijali u organizacionim jedinicama rudnika. U Skupštini opštine Tuzla kao sekretar za privredu, društvene djelatnosti i inspekcijske poslove radio je u periodu od 1989. do 1991. godine. Od 1991. do 1992. godine bio je direktor trgovinskog preduzeća „Omega trejd“ Tuzla. Po završetku rata u BiH, zaposlio se u Direkciji za privatizaciju i razvoj RS u Bijeljini, a od 1996. do 2006. godine radio je u firmi „ Soko Štark“ Beograd i „Soko Štark“ Banja Luka kao menadžer prodaje za Istočnu BiH. Od 2007. do 2010. godine radio je kao inspektor u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, gdje je bio i načelnik odjeljenja Bijeljina od aprila 2010. godine, do postavljenja na mjesto izvršnog direktora za ekonomska pitanja u RiTE Ugljevik 5. jula 2011. godine. Na ovoj funkciji bio je do 02.03.2014. godine.

U periodu do 03.02.2016.godine, kada je ponovo imenovan za izvršnog direktora za ekonomsko – finansijske poslove, obavljao poslove Koordinatora za informacione tehnologije i SAP-sistem.


IZVRŠNI DIREKTOR ZA KORPORATIVNE POSLOVE

Žiko Krunić je rodjen 12.07.1956. godine u Koreniti, Opština Ugljevik.

Osnovnu i srednju školu završio je u Bijeljini, a pravni fakultet u Novom Sadu, gdje je položio i pravosudni ispit. Prvi put je zasnovao radni odnos u "Rudniku i Termoelektrani Ugljevik" u februaru 1980. godine.Tokom oružanih sukoba u BiH bio je raspoređen u Vojnom sudu u Bijeljini. Od 1996. godine do 2003. godine obavljao je dužnost sudije u Osnovnom sudu u Bijeljini, kada mu je nezakonito prekinut mandat Odlukom Komisije Međunarodne zajednice. Od 2003. godine obavljao je advokatsku djelatnost do novembra 2011.godine, od kada u "Rudniku i Termoelektrani Ugljevik" radi na poslovima glavnog pravnog savjetnika.Na mjesto direktora Zavisnog preduzeća "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik imenovan je 26.03.2013. godine i tu funkciju je obavljao do 24.12.2016. godine.

Za izvršnog direktora za korporativne poslove imenovan je 03.02.2016. godine.