Odluke skupštine

14.07.2022

Odluka o imenovanju Komisije za glasanje

14.07.2022

Odluka o imenovanju predsjednika Skupstine akcionara Preduzeca

14.07.2022

Odluka i imenovanju zapisnicara

14.07.2022

Odluka o imenovanju ovjerivaca zapisnika

12.02.2021

Odluka o sazivanju 1. vanredne Skupstine akcionara Preduzeca za dan 02.03.2021.

28.01.2016

Zapisnik sa III vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća