Uprava preduzeća

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ ad Ugljevik je zavisno preduzeće koje posluje u okviru Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“.Organizacija i upravljanje preduzećem definisani su Odlukom o osnivanju ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ ad Ugljevik i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ ad Ugljevik.

Na čelu zavisnog preduzeća se nalazi uprava koju čine:

1. Direktor ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ ad Ugljevik

2. Izvršni direktor za poslove proizvodnje uglja i razvoj Rudnika

3. Izvršni direktor za poslove proizvodnje električne energije i razvoj Termoelektrane

4. Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove

5. Izvršni direktor za opšte i pravne poslove

6. Izvršni direktor za korporativne poslove

VD DIREKTORA PREDUZEĆA

Diko Cvjetinović

Diko Cvijetinović rođen je 6. maja 1977. godine u Bijeljini. Po zanimanju je master ekonomije. Uspješan je privrednik, koji se godinama bavio biznisom u realnom sektoru. Sekretar Narodne partije Srpske. Bio je na čelu kompanije AD "Komunalac" iz Bijeljine. a u prošlom mandatu je bio i narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Decembra 2022. godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora Rudnika i termoelektrane "Ugljevik". Oženjen je i otac dvoje djece.

IZVRŠNI DIREKTOR ZA POSLOVE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I RAZVOJ TERMOELEKTRANE

Milutin Tasovac

Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio u Tuzli. Na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli studije završio 1991. godine i stekao zvanje diplomiranog inžinjera elektrotehnike-smjer el.energetika. Dodatno položio stručne ispite i stekao licence za projektovanje, nadzor i izvođenje radova na elektroenergetskim postrojenjima, elektro-instalacijama i elektromašinskim motorima. U Elektroprivredi Srbije - Termoelektrani Obilić na Kosovu radio od 1994. do 1999. godine na poslovima tehnolooga za GPO, a zatim pomoćnika direktora za proizvodnju i elektro poslove. U fabrici „Elvako“ u Bijeljini 2000. i 2001. godine bio šef elektro-održavanja, a od 2002. do 2008. godine radio u PP „Work“ u Bijeljini. Od 1. februara 2008. godine do 23.marta 2013. godine obavljao je dužnost izvršnog direktora za tehničke poslove u RiTE Ugljevik. Do 26. februara 2016. godine, kada je imenovan za VD direktora za poslove proizvodnje električne energije i razvoj termoelektrane u RiTE Ugljevik, obavljao poslove pomoćnika direktora za termoelektranu. Za izvršnog direktora za poslove proizvodnje elekrične energije i razvoj termoelektrane imenovan 20.05.2016. godine.

Odbornik je u SO Ugljevik.

IZVRŠNI DIREKTOR ZA POSLOVE PROIZVODNJE UGLJA I RAZVOJ RUDNIKA

Dragiša Vidaković

Osnovnu školu završio u Gornjem Dragalјevcu, a srednju mašinsku školu u Bijelјini 1993. godine. Višu tehničku školu u Novom Sadu završio je 1998, godine i diplomirao na mašinskom odsjeku, smijer proizvodno-mašinstvo i stekao zvanje mašinskog inženjera. Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu 2012. godine završio je osnovne strukovne studije na studijskom programu Proizvodni inženjering i dobio zvanje strukovni inženjer mašinstva, a 2014. godine završio je specijalističke studije u Novom Sadu i stekao zvanje specijalista inženjer mašinstva. Stručni državni ispit na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci iz oblasti KGH tehnike položio je 2005. godine i stekao pravo za projektovanje instalacija klimatizacije, grijanja i hlađenja. Od 1999. do 2005. godine radio je na poslovima održavanja kao rukovodilac Sektora mašinskog održavanja u a.d. „Građenje” Uglјevik. Od 2005. do 2015. godine zaposlen je u d.o.o. BAST MG Uglјevik kao direktor i tehnički rukovodilac proizvodnje za obavlјanje poslova projektovanja, izrade tehničke dokumentacije, praćenja proizvodnje i kontrola gotovih proizvoda, kao i priprema programa i samo programiranje na CNC mašinama. Od početka 2015. godine zaposlen je u RiTE Uglјevik kao tehnički rukovodilac remontnih radova u Službi održavanja radne jedinice Rudnik. Za izvršnog direktora za proizvodnju uglja i razvoj rudnika imenovan 20.05.2016. godine.

Odbornik je u SO Ugljevik.

VD IZVRŠNOG DIREKTORA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

Simo Stakić

Rođen je 08. aprila 1960. godine u Gornjem Žabaru. Osnovnu školu završio je 1975. godine, srednju ekonomsku 1979. u Županji, te Višu ekonomsku 1982. u Novom Sadu. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu, kao i postdiplomske studije iz oblasti Finansija i poreskih propisa Evropske Unije. Doktorand je na tezi: "Uticaj direktnih poreza na razvoj lokalne uprave". Kao pripravnik zaposlio se u Poreskoj Upravi u Gradačcu na poslovima referenta za razrez poreza 1984. godine, a zatim je do 1992. godine obavlјao poslove Poreskog inspektora. Od 1992. do 1997. godine radio je kao rukovodilac budžeta i finansija u opštini Pelagićevo, a od 1997. do 2001. godine na poslovima rukovodioca Službe za platni promet i finansijsku kontrolu, ekspozitura Pelagićevo, filijala Brčko, kao i rukovodioca Razvojne banke u transformaciji SDK. Od 2001. do 2005. godine radio je na poslovima Finansijskog policajca u Poreskoj upravi Republike Srpske, filijala Bijelјina, a od 2005. godine na poslovima Načelnika odjelјenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti u opštini Pelagićevo. Na lokalnim izborima izabran je za načelnika Opštine Pelagićevo i ovu funkciju je obavlјao od 2012. do 2020. godine. Na dužnost VD izvršnog direktora ekonomsko-finansijske poslove u ZP “RiTE Uglјevik” postavlјen je 9. aprila 2021.

VD IZVRŠNOG DIREKTORA ZA OPŠTE I PRAVNE POSLOVE

Nikola Teodorović

Nikola Teodorović je rođen u Bijeljini 17. aprila 1985. godine. Po zanimanju je diplomirani pravnik. Gimnaziju je završio u Bijeljini (2000.-2004.), a pravni fakultet u Istočnom Sarajevu (2004-2008.) Radio u Hypo Alpe-Adria-Leasing doo (2009.-2010.). Od 2010. godine je u preduzeću Rudnik i termoelektrana Ugljevik, gdje je sa uspjehom obavljao niz odgovornih funkcija u pravnom i ekonomskom sektoru, najprije kao referent za obračun poreza u službi komercijale, a onda i kao samostalni stručni saradnik u Odjeljenju za javne nabavke, kao i u Službi za imovinsko-pravne poslove. Obavljao je i dužnosti rukovodioca službe za imovinsko-pravne poslove i eksproprijaciju, potom i rukovodioca službe komercijale, a u Upravnom odboru je kompanije "BNBM Eastern Europe" Ugljevik, kao predstavnik ZP RiTE Ugljevik. U martu 2023. godine imenovan je na poziciju izvršnog direktora za opšte i pravne poslove u RiTE Ugljevik.

VD IZVRŠNOG DIREKTORA ZA KORPORATIVNE POSLOVE

Goran Miljanović

Goran Miljanović je rođen u Bijeljini 17.3.1988. godine. Po zanimanju je diplomirani pravnik. Osnovnu školu je završio u Ugljeviku, a potom i Srednju ekonomsku školu "Mihailo Petrović Alas", takođe u Ugljeviku. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gdje je dobio zvanje diplomiranog pravnika. Godine 2015. radio je u preduzeću "Lago di como" d.o.o. iz Novog Sada, a godinu dana kasnije započeo je pripravnički staž u Rudniku i termoelektrani Ugljevik. Zaposlen je u RiTE Ugljevik od 2018. godine, gdje je radio kao referent za odnose sa regulatornim tijelima na nivou RS i BiH (2018-2021), potom kao samostalni referent u Sektoru za pravne i korporativne poslove (2021-2022), te je bio i rukovodilac Službe za kadrovske i opšte poslove (od 01.01.2022. godine). U julu 2023. godine imenovan je za vršioca dužnosti izvršnog direktora za korporativne poslove.