RiTE Ugljevik


Uprava preduzeća


Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ ad Ugljevik je zavisno preduzeće koje posluje u okviru Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“.Organizacija i upravljanje preduzećem definisani su Odlukom o osnivanju ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ ad Ugljevik i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ ad Ugljevik.

Na čelu zavisnog preduzeća se nalazi uprava koju čine:

1. Direktor ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ ad Ugljevik

2. Izvršni direktor za poslove proizvodnje uglja i razvoj Rudnika

3. Izvršni direktor za poslove proizvodnje električne energije i razvoj Termoelektrane

4. Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove

5. Izvršni direktor za opšte i pravne poslove

6. Izvršni direktor za korporativne poslove


VD DIREKTORA PREDUZEĆA

Čedomir Stojanović, rođen 18. avgusta 1974. godine.

Osnovnu i srednju mašinsko-tehničku školu završio u Bijeljini. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, smjer poljoprivredna tehnika, upisao 1994. godine, a diplomirao 1998. godine. Na istom fakultetu upisao postdiplomske studije i 2008. godine magistrirao, a 2014. odbranio doktorsku disertaciju.

Od 1999.godine radio u PD “Semberija” na raznim poslovima a 1. novembra 2002. godine prelazi na mjesto rukovodioca “Privredne jedinice 3.maj” u sklopu Okružnog zatvora u Bijeljini. U PD “Semberija” vraća se 20. septembra 2007. godine na mjesto tehničkog direktora. Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske za resor vodoprivrede od 1. februara 2016. godine.

Za VD direktora Rudnika i termoelektrane Ugljevik imenovan odlukom Nadzornog odbora 15.10.2018. godine, a na dužnost stupio 24.10.2018. godine.

Učesnik je svih naučnih skupova vezanih za temu procesne tehnike i energetike u poljoprivredi, gdje je bio autor i koautor više naučnih radova. Član je Komore inžinjera poljoprivrede Republike Srpske, naučnog udruženja “Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi”.


IZVRŠNI DIREKTOR ZA POSLOVE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I RAZVOJ TERMOELEKTRANE

Milutin Tasovac je rođen 1966. godine u Tuzli.

Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio u Tuzli. Na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli studije završio 1991. godine i stekao zvanje diplomiranog inžinjera elektrotehnike-smjer el.energetika. Dodatno položio stručne ispite i stekao licence za projektovanje, nadzor i izvođenje radova na elektroenergetskim postrojenjima, elektro-instalacijama i elektromašinskim motorima. U Elektroprivredi Srbije - Termoelektrani Obilić na Kosovu radio od 1994. do 1999. godine na poslovima tehnolooga za GPO, a zatim pomoćnika direktora za proizvodnju i elektro poslove. U fabrici „Elvako“ u Bijeljini 2000. i 2001. godine bio šef elektro-održavanja, a od 2002. do 2008. godine radio u PP „Work“ u Bijeljini. Od 1. februara 2008. godine do 23.marta 2013. godine obavljao je dužnost izvršnog direktora za tehničke poslove u RiTE Ugljevik. Do 26. februara 2016. godine, kada je imenovan za VD direktora za poslove proizvodnje električne energije i razvoj termoelektrane u RiTE Ugljevik, obavljao poslove pomoćnika direktora za termoelektranu. Za izvršnog direktora za poslove proizvodnje elekrične energije i razvoj termoelektrane imenovan 20.05.2016. godine.

Odbornik je u SO Ugljevik.


IZVRŠNI DIREKTOR ZA POSLOVE PROIZVODNJE UGLJA I RAZVOJ RUDNIKA

Dragiša Vidaković rođen je 03.01. 1975. godine u Bijelјini.

Osnovnu školu završio u Gornjem Dragalјevcu, a srednju mašinsku školu u Bijelјini 1993. godine. Višu tehničku školu u Novom Sadu završio je 1998, godine i diplomirao na mašinskom odsjeku, smijer proizvodno-mašinstvo i stekao zvanje mašinskog inženjera. Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu 2012. godine završio je osnovne strukovne studije na studijskom programu Proizvodni inženjering i dobio zvanje strukovni inženjer mašinstva, a 2014. godine završio je specijalističke studije u Novom Sadu i stekao zvanje specijalista inženjer mašinstva. Stručni državni ispit na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci iz oblasti KGH tehnike položio je 2005. godine i stekao pravo za projektovanje instalacija klimatizacije, grijanja i hlađenja. Od 1999. do 2005. godine radio je na poslovima održavanja kao rukovodilac Sektora mašinskog održavanja u a.d. „Građenje” Uglјevik. Od 2005. do 2015. godine zaposlen je u d.o.o. BAST MG Uglјevik kao direktor i tehnički rukovodilac proizvodnje za obavlјanje poslova projektovanja, izrade tehničke dokumentacije, praćenja proizvodnje i kontrola gotovih proizvoda, kao i priprema programa i samo programiranje na CNC mašinama. Od početka 2015. godine zaposlen je u RiTE Uglјevik kao tehnički rukovodilac remontnih radova u Službi održavanja radne jedinice Rudnik. Za izvršnog direktora za proizvodnju uglja i razvoj rudnika imenovan 20.05.2016. godine.

Odbornik je u SO Ugljevik.


VD IZVRŠNOG DIREKTORA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

Simo Stakić

Rođen je 08. aprila 1960. godine u Gornjem Žabaru.

Osnovnu školu završio je 1975. godine, srednju ekonomsku 1979. u Županji, te Višu ekonomsku 1982. u Novom Sadu. Ekonomski fakultet završio je u Beogradu, kao i postdiplomske studije iz oblasti Finansija i poreskih propisa Evropske Unije. Doktorand je na tezi: ,,Uticaj direktnih poreza na razvoj lokalne uprave“.

Kao pripravnik zaposlio se u Poreskoj Upravi u Gradačcu na poslovima referenta za razrez poreza 1984. godine, a zatim je do 1992. godine obavlјao poslove Poreskog inspektora.

Od 1992. do 1997. godine radio je kao rukovodilac budžeta i finansija u opštini Pelagićevo, a od 1997. do 2001. godine na poslovima rukovodioca Službe za platni promet i finansijsku kontrolu, ekspozitura Pelagićevo, filijala Brčko, kao i rukovodioca Razvojne banke u transformaciji SDK.

Od 2001. do 2005. godine radio je na poslovima Finansijskog policajca u Poreskoj upravi Republike Srpske, filijala Bijelјina, a od 2005. godine na poslovima Načelnika odjelјenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti u opštini Pelagićevo.

Na lokalnim izborima izabran je za načelnika Opštine Pelagićevo i ovu funkciju je obavlјao od 2012. do 2020. godine.

Na dužnost VD izvršnog direktora ekonomsko-finansijske poslove u ZP “RiTE Uglјevik” postavlјen je 9. aprila 2021.


VD IZVRŠNOG DIREKTORA ZA OPŠTE I PRAVNE POSLOVE

Slobodan Marković je rođen 1958. godine u Uglјeviku, gimnaziju je završio u Bijelјini, a Fakultet političkih nauka u Sarajevu. U Rudniku i termoelektrani Uglјevik je zaposlen 1984. godine kao referent za informisanje, a potom kao savjetnik za odnose s javnošću. U periodu 2006-2008. godine bio je direktor preduzeća AD „Komunalac“ Bijelјina. U više navrata je biran u sindikalni odbor RiTe Uglјevik. Autor je više monografija o Rudniku i termoelektrani Uglјevik. Istaknuti je društveni i sportski radnik.